line


line
line
Klachtenprocedure

Klachtenregeling Volksuniversiteit s-Hertogenbosch

Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij de Volksuniversiteit s-Hertogenbosch kunt u gebruik maken van deze klachtenregeling.

1

Klachten worden schriftelijk ingediend en gericht aan de manager van de Volksuniversiteit, mevrouw H. van Drunen-Proveniers.
e-mail: info@volksuniversiteitdenbosch.nl
postadres: Havensingel 24, 5211 TX s-Hertogenbosch

2

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

3

In geval van klachten over docenten verzoeken wij u bij voorkeur eerst met de betrokken docent(e) te overleggen.

4

Op een klacht ontvangt u binnen een periode van 1 kalenderweek (vakanties niet meegerekend) een bevestiging dan wel een inhoudelijke reactie van de manager.

5

Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door de manager en binnen 2 kalenderweken (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld.

6

Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:

    • Het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene
    • Overwegingen die leiden tot de conclusie
    • Conclusie van de behandeling van de klacht
    • Wijze van verdere afdoening
7

Indien naar uw oordeel de afdoening van de klacht niet naar wens is verlopen is beroep bij de onafhankelijke klachtencommissie mogelijk. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Deze klachtencommissie is samengesteld door het bestuur van de Volksuniversiteit s-Hertogenbosch en bestaat uit Mevrouw C. Copier en de heer C. van Puijenbroek. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend.

8

Een klacht bij de klachtencommissie wordt binnen een periode van 1 maand (vakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. In het kader van dit beroep kan de commissie besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen.

Deze klachtenregeling is conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.line

line

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: